skip to Main Content

Mange år i bransjen har gitt oss et bredt og faglig sterkt nettverk, noe som gjør at vi ikke bare kan inngå i deler av et prosjekt, men ta hånd om hele utbyggingsprosjektet.

 

 

 

Arealplanlegging

Teknaconsult AS kan gå inn som rådgiver eller prosjektleder i deler av et utbyggingsprosjekt, eller lede prosjektet fra start til mål. Vi har et stort nettverk av faglige ressurser å spille på og dekker selv følgende fagområder:

Tomteutvikling, reguleringsplaner, veiplanlegging, vann- og avløpsplanlegging, terrengmodellering, uavhengig kontroll og prosjektadministrasjon.

Kundene våre er fortrinnsvis kommuner, utbyggere og entreprenører. Vi har de nødvendige godkjenninger, jobber ambisiøst og er opptatt av at kunden alltid skal få en reell merverdi gjennom samarbeidet med oss.

PROSJEKTADMINISTRASJON

Som leder av utbyggingsprosjekter eller som en del av et større prosjektadministrativt støtteapparat, er vi nøye med å holde oss oppdatert på lover, forskrifter og standarder innen det enkelte fagfelt. Vi legger vekt på å opptre som en tydelig og rettskaffen rådgiver og er opptatt av å tilføre reell merverdi i prosjektene, ikke minst når det gjelder ressursanvendelse og kvalitet.

Teknaconsult AS har kompetanse innen alle entrepriseformer og typer av bygge- og anleggsprosjekter.

 

KOMMUNALTEKNIKK

Teknaconsult AS har bred erfaring med prosjektering av teknisk infrastruktur for nye utbyggingsområder, både når det gjelder hytter, boliger og næringsbygg. Dette inkluderer så vel grønt- og tomteplaner som ulike koordineringsoppgaver.

Vi samarbeider med flere sterke fagmiljøer innen vann- og avløpsteknikk og bistår i alt fra utforming av hovedplaner til detaljprosjektering av ledningsanlegg, pumpestasjoner, målestasjoner, høydebasseng, driftskontrollanlegg og flere tilhørende installasjoner.

 

SAMFERDSEL

Teknaconsult AS planlegger alle typer veier innenfor kommunale og statlige retningslinjer og jobber med alt fra gang- og sykkelstier til hovedveier. Verktøyene vi benytter er til enhver tid oppdaterte slik at vi vet at de veger, kryss, underganger, broer, tunneler m.m. som planlegges, alltid er i henhold til kommunale og statlige krav og retningslinjer.

Vi utfører både små og store oppdrag, deriblant ulike forprosjekter, områdeplaner, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, byggeplaner, analyser, trafikkteknikk og 3D-visualiseringer.